Du måste vara minst 18 år för att Europaparlamentet ska få kontakta dig.
Jag skulle vilja hålla kontakt med Europaparlamentet och få information och nyheter som rör besök och evenemang.
Europaparlamentet får gärna kontakta mig för att kort höra vad jag tyckte om besöket.

Läs noga igenom meddelandet nedan om behandling av personuppgifter.

Europaparlamentet behandlar dina personuppgifter så att du kan hålla kontakt med Europaparlamentet för att få information och nyheter som rör besök och evenemang.

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (förordningen). 

Vi lämnar följande information på grundval av artiklarna 15 och 16 i förordningen.

1. Vem behandlar dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig)?
Europaparlamentets generaldirektorat för kommunikation fungerar som personuppgiftsansvarig [1] och den enhet som ansvarar för behandlingen är enheten för samordning av besökstjänster, företrädd av sin enhetschef.
Du kan kontakta den personuppgiftsansvariga via e-post: vscu@europarl.europa.eu, eller med vanlig post: 

Enheten för samordning av besökstjänster
Direktoratet för kommunikation 
European Parliament
Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles

Endast generaldirektoratet för kommunikation behandlar dina personuppgifter.

2. Varför behöver vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att 
du ska kunna hålla kontakt med Europaparlamentet och för att vi ska kunna skicka personliga e postmeddelanden på rätt språk med information och nyheter som rör Europaparlamentets besök och evenemang, 
för att kontakta dig för att samla in din feedback om ditt besök eller ett evenemang som du deltagit i: vi kommer att skicka dig endast ett uppföljningsmejl med en länk till vårt feedbackformulär för att samla in din feedback om evenemanget/aktiviteten som du deltog i och/eller anläggningen som du besökte.

3. Vilken rättslig grund har behandlingen?
Lagligheten av behandlingen grundar sig på artikel 5.1 d i förordningen, dvs. på ditt samtycke.
 
4. Vilka personuppgifter behandlas?
För att hålla kontakten med dig: Följande personuppgifter behandlas: förnamn, e-post, ditt val av språk, land. 
Våra nyhetsbrev and mejlutskick översätts till olika språk och anpassas till mottagarens land. För att kunna skicka personliga e-postmeddelanden måste vi därför veta vilket språk du talar och det land du kommer från.
För att få feedback från dig: Följande personuppgifter behandlas: förnamn, e-post, ditt val av språk, land. 

5. Hur behandlas dina personuppgifter?
Vi kommer att behandla dina uppgifter via ett onlineformulär (i Verint) för att registrera dig i vår databas i syfte att hålla kontakten med Europaparlamentet när det gäller information och nyheter om dess erbjudanden om besök, evenemang och aktiviteter och/eller för att ge dig återkoppling om ditt besök, evenemang eller aktivitet som anordnas av Europaparlamentet.
Dina personuppgifter kommer sedan att överföras och lagras i den databas som direktoratet för besökare (CoManSys) använder. Den behandling som görs för att hålla kontakt med dig beskrivs i registret över behandling (ID: 2146).

6. Hur länge lagras dina personuppgifter?
Personuppgifterna sparas inte längre än vad som är nödvändigt för det syfte som de samlats in för. 

När du accepterar att låta Europaparlamentet hålla kontakt med dig sparas dina uppgifter i verktyget Verint i sex månader efter evenemanget eller ditt besök och raderas sedan. Dina personuppgifter lagras i databasen CoManSys. När dina personuppgifter har införts i CoManSys sparas de tills du avanmäler dig från vår databas. För att ta bort dina personuppgifter från vår databas måste du klicka på länken ”Avanmäl” som finns längst ned i all kommunikation från Europaparlamentet. Du kan också skicka ett mejl till vscu@europarl.europa.eu för att bli avanmäld. 
Vart femte år kommer vi att skicka ett mejl till dig för att påminna dig om att dina personuppgifter fortfarande behandlas. 
Om du vill avanmäla dig finns det en länk i detta mejl för att göra det. 
Dina personuppgifter kommer också att behandlas via vårt kontakthanteringssystem (CoManSys) för att skicka dig ett e-postmeddelande med en länk till feedbackformuläret. Direkt efter att e-postmeddelandet har skickats kommer dina personuppgifter att raderas från CoManSys. Vi kommer att skicka dig endast ett e-postmeddelande för att samla in din feedback om det besök, evenemang eller den aktivitet som du deltog i och gick med på att ge din feedback för.

7. Vem tar emot dina personuppgifter?
Det är Europaparlamentets behöriga personal vid enheten för samordning av besökstjänster som har tillgång till dina personuppgifter. 
 
8. Kommer dina personuppgifter att delges något land utanför EU eller någon internationell organisation?
Dina personuppgifter kommer inte att delges tjänsteavdelningar i något land utanför EU eller någon internationell organisation.

9. Används automatiska processer och/eller profilering i beslut som kan påverka dig?
Inga automatiska processer och ingen automatisk profilering kommer att användas i beslut som kan påverka dig.

10. Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och relevant information om hur vi använder dem.
Du har rätt att korrigera dina personuppgifter.
På vissa villkor har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar deras användning.
Du har rätt till dataportabilitet.
Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter, utifrån din särskilda situation. Vi kommer att behandla din begäran, fatta ett beslut och meddela dig.
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att lagligheten i den uppgiftsbehandling som grundar sig på ditt tidigare samtycke påverkas.
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till den personuppgiftsansvarige: vscu@europarl.europa.eu. Du kan även när som helst kontakta Europaparlamentets dataskyddsombud: data-protection@europarl.europa.eu.

Du har rätt att när som helst vända dig till Europeiska datatillsynsmannen: edps@edps.europa.eu.