Európsky parlament vás môže kontaktovať, iba ak máte viac ako 18 rokov.
Chcel (-a) by som zostať v kontakte s Európskym parlamentom a dostávať informácie o jeho ponuke pre návštevníkov a plánovaných podujatiach.
Chcem, aby ma Európsky parlament kontaktoval a požiadal o krátku spätnú väzbu o mojej návšteve.

Pozorne si prečítajte nasledujúce vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Európsky parlament spracúva vaše osobné údaje, aby ste od neho mohli nepretržite dostávať informácie o jeho ponuke pre návštevníkov a plánovaných podujatiach.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (ďalej len „nariadenie“). 

Na základe článkov 15 a 16 nariadenia poskytujeme nasledujúce informácie.

1. Kto spracúva vaše osobné údaje (prevádzkovateľ)?
Generálne riaditeľstvo komunikácie Európskeho parlamentu je prevádzkovateľom [1] a subjektom zodpovedným za spracovanie je oddelenie pre koordináciu služieb pre návštevníkov, ktoré zastupuje vedúci oddelenia.
Prevádzkovateľa môžete kontaktovať e-mailom na adrese vscu@europarl.europa.eu alebo bežnou poštou na adrese: 

Oddelenie pre koordináciu služieb pre návštevníkov 
Riaditeľstvo komunikácie 
Európsky parlament
Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles

Vaše osobné údaje bude spracúvať len generálne riaditeľstvo komunikácie.

2. Načo sa spracúvajú vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje sa budú spracúvať na tieto účely: 
udržiavanie kontaktu s Európskym parlamentom, aby vám mohol posielať personalizované e-maily, ktoré sú formulované v správnom jazyku, s informáciami a správami o ponuke pre návštevníkov a podujatiach Európskeho parlamentu, 
kontaktovať vás, aby sme získali vašu spätnú väzbu o vašej návšteve alebo podujatí, na ktorom ste sa zúčastnili: pošleme vám len jeden následný e-mail s odkazom na náš formulár spätnej väzby, aby sme získali vašu spätnú väzbu o podujatí/aktivite, na ktorej ste sa zúčastnili, a/alebo o zariadení, ktoré ste navštívili.

3. Čo je právnym základom spracúvania osobných údajov?
Zákonnosť spracúvania je založená na článku 5 ods. 1 písm. d) nariadenia, t. j. na vašom súhlase.
 
4. Ktoré osobné údaje sa spracúvajú?
V záujme udržiavania kontaktu: Spracúvajú sa tieto osobné údaje: krstné meno, e-mail, zvolený jazyk, krajina.
Naše bulletiny a informačné e-maily sa prekladajú do rôznych jazykov a upravujú podľa krajiny príjemcu. Na posielanie personalizovaných e-mailov preto potrebujeme vedieť, akým jazykom hovoríte a z ktorej krajiny pochádzate.
Ak vás žiadame o spätnú väzbu: Spracúvajú sa tieto osobné údaje: krstné meno, e-mail, zvolený jazyk, krajina. 

5. Ako sa budú vaše osobné údaje spracúvať?
Vaše údaje sa spracúvajú prostredníctvom online formulára (v systéme Verint) s cieľom zaregistrovať vás v našej databáze na účely udržiavania kontaktu s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o informácie a novinky o jeho ponuke návštev, podujatiach a aktivitách a/alebo poskytnutie spätnej väzby o vašej návšteve, podujatí alebo aktivite organizovanej Európskym parlamentom.
Vaše osobné údaje sa potom prenesú a uložia do databázy riaditeľstva pre návštevníkov (CoManSys). Spracovateľská činnosť na udržiavanie kontaktu je predmetom záznamu o spracovateľskej činnosti (ID: 2146).

6. Ako dlho sa budú vaše osobné údaje uchovávať?
Osobné údaje sa neuchovávajú dlhšie, ako je potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené. 

Ak súhlasíte so zachovaním kontaktu s Európskym parlamentom, vaše údaje sa budú uchovávať v nástroji Verint šesť mesiacov po podujatí alebo po vašej návšteve a potom sa vymažú. Vaše údaje budú uložené v databáze CoManSys. Vaše osobné údaje sa budú po prenesení do databázy CoManSys uchovávať, kým sa z našej databázy neodhlásite. Ak chcete, aby boli vaše osobné údaje z našej databázy odstránené, musíte kliknúť na odkaz Odhlásiť sa z odberu, ktorý sa zobrazí na konci každej korešpondencie, ktorú vám poslal Európsky parlament. O odhlásenie z odberu môžete požiadať aj e-mailom na adrese vscu@europarl.europa.eu. 
Každých päť rokov vám pošleme e-mail s upozornením, že ešte stále spracúvame vaše osobné údaje. 
Ak sa rozhodnete odhlásiť sa z odberu, v tomto e-maile nájdete odkaz na tento odkaz. 
Vaše osobné údaje budú spracované aj prostredníctvom nášho systému na správu kontaktov (CoManSys), aby sme vám mohli poslať e-mail s odkazom na formulár spätnej väzby. Hneď po odoslaní e-mailu budú vaše osobné údaje zo systému CoManSys vymazané. Pošleme vám len jeden e-mail, aby sme získali vašu spätnú väzbu o návšteve, podujatí, aktivite, na ktorej ste sa zúčastnili a súhlasili s poskytnutím spätnej väzby.

7. Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov?
Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje oprávneným zamestnancom Európskeho parlamentu z oddelenia pre koordináciu služieb pre návštevníkov. 
 
8. Budú vaše osobné údaje sprístupnené krajine, ktorá nie je členom EÚ, alebo medzinárodnej organizácii?
Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnemu subjektu so sídlom v krajine, ktorá nie je členom EÚ, ani žiadnej medzinárodnej organizácii.

9. Používajú sa pri rozhodovaní, ktoré by na vás mohlo mať dosah, automatizované procesy a/alebo profilovanie?
Na prijímanie rozhodnutí, ktoré by na vás mohli mať dosah, sa nebudú používať automatizované procesy ani profilovanie.

10. Aké máte práva?
Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a k príslušným informáciám o tom, ako ich používame.
Máte právo na opravu svojich osobných údajov.
Za určitých podmienok máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich používania.
Máte právo požiadať o prenos údajov.
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou. Vašu žiadosť posúdime a prijmeme rozhodnutie, ktoré vám oznámime.
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania údajov na základe vášho pôvodného súhlasu.
Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov môžete posielať prevádzkovateľovi na adresu vscu@europarl.europa.eu. Kedykoľvek sa môžete obrátiť aj na zodpovednú osobu Európskeho parlamentu pre ochranu údajov e-mailom na adrese data-protection@europarl.europa.eu.

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov na adrese edps@edps.europa.eu.