Aby Parlament Europejski mógł się z Panem/z Panią skontaktować, musi Pan/Pani być osobą pełnoletnią.
Zgadzam się otrzymywać informacje i wiadomości o ofercie dla odwiedzających i wydarzeniach.
Chcę, aby Parlament Europejski skontaktował się ze mną w sprawie krótkiej opinii na temat mojej wizyty.

Proszę dokładnie zapoznać się z poniższym oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

Parlament Europejski przetwarza twoje dane osobowe, aby móc przesyłać ci informacje i wiadomości o ofercie dla odwiedzających i wydarzeniach.

Przetwarzamy twoje dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (zwanym dalej „rozporządzeniem”). 

Na podstawie art. 15 i 16 rozporządzenia podajemy następujące informacje:

1. Kto przetwarza twoje dane osobowe (jest administratorem danych)?
Administratorem danych jest Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego [1], a za przetwarzanie danych odpowiada Dział ds. Koordynacji Usług dla Odwiedzających reprezentowany przez swojego kierownika.
Z administratorem danych możesz skontaktować się mailowo pod adresem vscu@europarl.europa.eu lub zwykłą pocztą pod adresem: 

Visitors Services Coordination Unit
Directorate for Communication
European Parliament
Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles

Twoje dane osobowe przetwarza tylko Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji.

2. Po co przetwarzamy twoje dane osobowe?
Przetwarzamy twoje dane osobowe, aby móc: 
wysyłać ci spersonalizowane e-maile w twoim języku z informacjami i wiadomościami o ofercie dla odwiedzających i wydarzeniach organizowanych przez Parlament Europejski; 
aby skontaktować się z Państwem w celu zebrania opinii na temat Państwa wizyty lub wydarzenia, w którym Państwo uczestniczyli: wyślemy Państwu tylko jedną wiadomość e-mail z linkiem do naszego formularza opinii w celu zebrania Państwa opinii na temat wydarzenia/działalności, w której Państwo uczestniczyli i/lub odwiedzonego obiektu.

3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
Abyśmy mogli przetwarzać dane zgodnie z prawem, potrzebujemy twojej zgody (art. 5 ust. 1 lit. d) rozporządzenia).
 
4. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Aby pozostać z tobą w kontakcie, przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, e-mail, preferowany język, kraj. 
Nasze biuletyny i wiadomości są dostępne w różnych językach. Dlatego aby móc wysyłać spersonalizowane e-maile, musimy wiedzieć, w jakim języku mówisz i z jakiego kraju pochodzisz.
Aby poznać twoją opinię, przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, e-mail, preferowany język, kraj. 

5. Jak przetwarzamy twoje dane osobowe?
Państwa dane będą przetwarzane za pośrednictwem formularza internetowego (w Verint) w celu zarejestrowania Państwa w naszej bazie danych w celu utrzymywania kontaktu z Parlamentem Europejskim w zakresie informacji i wiadomości dotyczących jego oferty zwiedzania, wydarzeń i działalności i/lub przekazania Państwa opinii na temat Państwa wizyty, wydarzenia lub działalności organizowanej przez Parlament Europejski.
Następnie dane trafiają do bazy danych Dyrekcji ds. Odwiedzających (CoManSys) i tam są przechowywane. Opis procesu przetwarzania danych potrzebnych, by pozostać z tobą w kontakcie, znajduje się w rejestrze procesu przetwarzania (pozycja 2146).

6. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?
Dane osobowe przechowujemy nie dłużej, niż jest to niezbędne do celów, w których je zebraliśmy. 

Jeśli wyrazisz zgodę, twoje dane pozostaną w systemie Verint przez sześć miesięcy po wydarzeniu lub wizycie, po czym zostaną usunięte. Twoje dane będziemy przechowywać w bazie danych CoManSys do czasu anulowania subskrypcji. Aby usunąć dane, kliknij na link „Anuluj subskrypcję”, który wyświetla się na końcu wszystkich wiadomości przesyłanych przez Parlament Europejski. Możesz też wysłać e-mail na adres vscu@europarl.europa.eu z prośbą o anulowanie subskrypcji. 
Co pięć lat wysyłamy e-mail z przypomnieniem, że nadal przetwarzamy twoje dane osobowe. 
Jeśli postanowisz anulować subskrypcję, w e-mailu znajdziesz odpowiedni link. 
Twoje dane osobowe będą również przetwarzane przez nasz System Zarządzania Kontaktami (CoManSys) w celu wysłania Ci wiadomości e-mail z linkiem do formularza opinii. Zaraz po wysłaniu e-maila Twoje dane osobowe zostaną usunięte z CoManSys. Wyślemy Ci tylko jeden e-mail, aby zebrać Twoją opinię o wizycie, wydarzeniu, aktywności, w której uczestniczyłeś i zgodziłeś się przekazać swoją opinię.

7. Kim są odbiorcy twoich danych osobowych?
Dostęp do danych osobowych mają upoważnieni pracownicy Parlamentu Europejskiego z Działu Koordynacji Usług dla Odwiedzających. 
 
8. Czy przekażemy twoje dane osobowe państwu spoza Unii lub organizacji międzynarodowej?
Nie udostępnimy twoich danych osobowych żadnym podmiotom z państw spoza UE ani żadnej organizacji międzynarodowej.

9. Czy przy podejmowaniu decyzji, które mogą cię dotyczyć, stosujemy zautomatyzowane procesy lub profilowanie?
Nie stosujemy żadnych zautomatyzowanych procesów ani profilowania.

10. Jakie prawa ci przysługują?
Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i do istotnych informacji o sposobie ich wykorzystywania.
Masz prawo sprostować swoje dane osobowe.
W pewnych okolicznościach masz prawo zażądać, abyśmy usunęli twoje dane osobowe lub ograniczyli ich wykorzystywanie.
Masz prawo do przenoszenia danych.
Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas twoich danych osobowych z przyczyn osobistych. Rozpatrzymy wtedy twój wniosek, podejmiemy decyzję i powiadomimy cię o niej.
Masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Nie będzie to mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które przeprowadziliśmy, zanim zgoda została wycofana.
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych możesz kierować do administratora danych na adres vscu@europarl.europa.eu. W każdej chwili możesz też napisać do inspektora ochrony danych Parlamentu Europejskiego na adres data-protection@europarl.europa.eu.

Masz prawo odwołać się w dowolnym momencie do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych pod adresem edps@edps.europa.eu.