U moet ouder zijn dan 18 jaar om door het Europees Parlement te kunnen worden gecontacteerd.
Ik wil contact houden met het Europees Parlement en ontvang graag nieuws en informatie over de mogelijkheden voor een bezoek en evenementen.
Ik wil graag dat het Europees Parlement contact met mij opneemt, zodat ik kort mijn mening kan geven over mijn bezoek.

Lees de privacyverklaring hieronder aandachtig door.

Het Europees Parlement verwerkt uw persoonsgegevens zodat u contact kunt houden met het Parlement en informatie en nieuws kunt ontvangen over de mogelijkheden voor een bezoek en evenementen.

Uw gegevens worden door ons verwerkt, conform Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (hierna “de verordening” genoemd).

De informatie die volgt wordt door ons verstrekt op grond van artikel 15 en 16 van de verordening.

1. Door wie worden uw persoonsgegevens verwerkt (verwerkingsverantwoordelijke)?
Het directoraat-generaal Communicatie van het Europees Parlement treedt op als verwerkingsverantwoordelijke [1] en de afdeling Coördinatie bezoekersdienstverlening – vertegenwoordigd door het afdelingshoofd – is de eenheid die verantwoordelijk is voor de verwerking.
U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke via e-mail: vscu@europarl.europa.eu of per post naar het volgende adres: 

Afdeling Coördinatie bezoekersdienstverlening
Directoraat Communicatie
Europees Parlement
Wiertzstraat 60, 1047 Brussel

Uitsluitend het directoraat-generaal Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens.

2. Wat is het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:
contact te houden met het Europees Parlement, zodat wij u gepersonaliseerde e-mails kunnen sturen, in de juiste taal en met informatie en nieuws over de mogelijkheden voor een bezoek en de evenementen van het Europees Parlement;
om contact met u op te nemen om uw feedback te verzamelen over uw bezoek of een evenement waaraan u hebt deelgenomen: wij sturen u slechts één follow-up e-mail met de link naar ons feedbackformulier om uw feedback te verzamelen over het evenement/de activiteit waaraan u hebt deelgenomen en/of de faciliteit die u hebt bezocht.

3. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?
De rechtmatigheid van de verwerking is op grond van artikel 5, lid 1, punt d), van de verordening, en is dus gebaseerd op uw toestemming.

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Communicatie per e-mail: de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: voornaam, e-mailadres, voorkeurstaal, land.
Onze nieuwsbrieven en mailings worden in verschillende talen vertaald en aangepast aan het land van de ontvanger. Om u gepersonaliseerde e-mails te kunnen sturen, moeten we dus weten welke taal u spreekt en uit welk land u komt.
Verzoeken om feedback: de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: voornaam, e-mail, voorkeurstaal, land.

5. Hoe worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Uw gegevens worden verwerkt via een online formulier (in Verint) om u te registreren in onze database voor het onderhouden van contacten met het Europees Parlement met betrekking tot informatie en nieuws over het bezoekaanbod, evenementen en activiteiten en/of om uw feedback te geven over uw bezoek, een evenement of een door het Europees Parlement georganiseerde activiteit.
Uw persoonsgegevens worden vervolgens doorgegeven en opgeslagen in de databank van het directoraat Bezoekers (CoManSys). Verwerking ten behoeve van communicatie wordt beschreven in het register van de verwerkingsactiviteiten (ID: 2146).

6. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Wanneer u ermee instemt om contact te houden met het Europees Parlement worden uw gegevens gedurende zes maanden na het evenement of na uw bezoek bewaard in Verint en vervolgens gewist. Uw gegevens worden opgeslagen in de databank CoManSys. Zodra uw persoonsgegevens zijn ingevoerd in CoManSys worden ze opgeslagen, totdat u zich uitschrijft uit onze databank. Om uw persoonsgegevens uit onze databank te verwijderen, klikt u op de link “uitschrijven” die wordt weergegeven onder alle communicatie afkomstig van het Europees Parlement. Ook kunt u een e-mail sturen naar vscu@europarl.europa.eu met het verzoek om uitschrijving.
Elke vijf jaar sturen wij u een e-mail om u eraan te herinneren dat wij uw persoonsgegevens nog steeds verwerken.
Wanneer u besluit zich uit te schrijven, kunt u daarvoor de link in deze e-mail gebruiken.
Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt via ons Contact Management Systeem (CoManSys) om u een e-mail te kunnen sturen met een link naar het feedbackformulier. Direct na het versturen van de e-mail worden uw persoonsgegevens uit CoManSys verwijderd. Wij sturen u slechts één e-mail om uw feedback te verzamelen over het bezoek, het evenement, de activiteit waaraan u hebt deelgenomen en waarvoor u hebt ingestemd om uw feedback te geven.

7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
De afdeling Coördinatie bezoekersdienstverlening verleent het bevoegde personeel van het Europees Parlement toegang tot uw persoonsgegevens.
 
8. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met landen buiten de EU of met internationale organisaties?
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met diensten in landen buiten de EU, noch met internationale organisaties.

9. Maakt het Europees Parlement gebruik van geautomatiseerde processen en/of profilering om beslissingen te nemen die gevolgen voor u kunnen hebben?
Er wordt geen gebruikgemaakt van geautomatiseerde processen en/of profilering om besluiten te nemen die gevolgen voor u kunnen hebben.

10. Wat zijn uw rechten?
U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens en tot relevante informatie over hoe wij deze gebruiken.
U heeft het recht uw persoonsgegevens te corrigeren.
Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik ervan te beperken.
U heeft het recht uw gegevens over te dragen.
U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen in verband met uw specifieke situatie. Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen en ons besluit aan u meedelen.
U heeft te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die voorafgaand aan de intrekking was verleend.
Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke via vscu@europarl.europa.eu. U kunt ook te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het Europees Parlement via data-protection@europarl.europa.eu.

U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming via edps@edps.europa.eu.