Trid tkun għalaqt it-18-il sena biex tiġi kkuntattjat mill-Parlament Ewropew.
Nixtieq inżomm kuntatt mal-Parlament Ewropew biex nirċievi informazzjoni u aħbarijiet dwar l-offerti għal żjarat u l-avvenimenti tiegħu.
Nixtieq li l-Parlament Ewropew jikkuntattjani biex jitlob il-kummenti fil-qosor tiegħi dwar iż-żjara li għamilt.

Jekk jogħġbok aqra bir-reqqa l-istqarrija ta' privatezza li ġejja.

Il-Parlament Ewropew jipproċessa d-data personali tiegħek biex jippermettilek iżżomm kuntatt mal-Parlament Ewropew u tirċievi informazzjoni u aħbarijiet dwar l-offerti għal żjarat u l-avvenimenti tiegħu.

Nipproċessaw id-data personali tiegħek abbażi tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (minn hawn 'il quddiem "ir-Regolament"). 

Nipprovdu l-informazzjoni li ġejja abbażi tal-Artikoli 15 u 16 tar-Regolament.

1. Min jipproċessa d-data personali tiegħek (kontrollur tad-data)?
Id-Direttorat Ġenerali tal-Komunikazzjoni tal-Parlament Ewropew qed jaġixxi bħala l-kontrollur [1] u l-entità responsabbli għall-ipproċessar hija l-Unità tal-Koordinazzjoni tas-Servizzi tal-Viżitaturi, irrappreżentata mill-Kap tal-Unità tagħha.
Tista' tikkuntattja lill-kontrollur permezz ta' email fuq vscu@europarl.europa.eu jew bil-posta fuq: 

L-Unità tal-Koordinament tas-Servizzi lill-Viżitaturi
Id-Direttorat tal-Komunikazzjoni
Il-Parlament Ewropew
Rue Wiertz 60, 1047 Brussell

Id-Direttorat Ġenerali tal-Komunikazzjoni biss se jipproċessa d-data personali tiegħek.

2. X'inhu l-iskop tal-ipproċessar tad-data personali tiegħek?
Id-data personali tiegħek se tiġi pproċessata sabiex: 
tibqa' f'kuntatt mal-Parlament Ewropew biex jibgħatlek emails personalizzati, bil-lingwa t-tajba, b'informazzjoni u aħbarijiet dwar l-offerta taż-żjarat u l-avvenimenti tal-Parlament Ewropew. 
biex tikkuntattjak biex tiġbor il-feedback tiegħek dwar iż-żjara tiegħek jew avveniment li pparteċipajt fih: aħna nibagħtulek email ta' segwitu waħda biss bil-link għall-formola ta' feedback tagħna sabiex niġbru l-feedback tiegħek dwar l-avveniment/l-attività li pparteċipajt fiha u /jew il-faċilità li żort.

3. X'inhi l-bażi legali għall-ipproċessar?
Il-legalità tal-ipproċessar hija bbażata fuq l-Artikolu 5(1)(d) tar-Regolament, jiġifieri fuq il-kunsens tiegħek.
 
4. Liema data personali tiġi pproċessata?
Biex jinżamm kuntatt miegħek: Se tiġi pproċessata d-data personali li ġejja: l-isem, l-email, il-lingwa ppreferuta, il-pajjiż. 
In-newsletters and l-mails tagħna jiġu tradotti b'lingwi differenti u huma adattati għall-pajjiż ta' min jirċevihom. Għalhekk, biex inkunu nistgħu nibagħtulek emails personalizzati, irridu nkunu nafu l-lingwa li titkellem, il-pajjiż li ġejja minnu.
Biex titlob il-feedback tiegħek: Se tiġi pproċessata d-data personali li ġejja: l-isem, l-email, il-lingwa ppreferuta, il-pajjiż. 

5. Kif se tiġi pproċessata d-data personali tiegħek?
Id-dejta tiegħek tiġi pproċessata permezz ta' formola onlajn (f'Verint) sabiex tirreġistrak fid-database tagħna biex iżżomm kuntatt mal-Parlament Ewropew dwar informazzjoni u aħbarijiet dwar l-offerta ta' żjarat, avvenimenti u attivitajiet tiegħu u/jew tagħti l-feedback tiegħek dwar tiegħek. żjara, avveniment jew attività organizzata mill-Parlament Ewropew.
Id-data personali tiegħek imbagħad tiġi trasferita u tinħażen fil-bażi tad-data tad-Direttorat għall-Viżitaturi (CoManSys). L-attività tal-ipproċessar biex jinżamm il-kuntatt hija deskritta fir-Rekord tal-Attività tal-Ipproċessar (ID: 2146).

6. Għal kemm żmien tinħażen id-data personali tiegħek?
Id-data personali ma tinżammx aktar milli jkun hemm bżonn għall-iskopijiet li tkun inġabret għalihom. 

Meta taċċetta li żżomm kuntatt mal-Parlament Ewropew, id-data tiegħek tinżamm fl-għodda Verint għal sitt xhur wara l-avveniment jew iż-żjara tiegħek u mbagħad titħassar. Id-data tiegħek se tinħażen fil-bażi tad-data CoManSys. Ladarba d-data personali tiegħek tiġi importata f'CoManSys, din tinħażen sakemm tħassar l-abbonament mill-bażi tad-data tagħna. Biex tneħħi d-data personali tiegħek mill-bażi tad-data tagħna trid tikklikkja fuq il-link "neħħi l-abbonament" li tidher fl-aħħar tal-komunikazzjoni kollha mibgħuta lilek mill-Parlament Ewropew. Tista' wkoll tibgħatilna email fuq vscu@europarl.europa.eu biex titlobna nħassrulek l-abbonament. 
Kull ħames snin, nibagħtulek email biex infakkruk li għadna nipproċessaw id-data personali tiegħek. 
Jekk tiddeċiedi li tħassar l-abbonament, issib link f'din l-email biex tagħmel dan. 
Id-dejta personali tiegħek tiġi pproċessata wkoll permezz tas-Sistema ta’ Ġestjoni tal-Kuntatti tagħna (CoManSys) sabiex nibgħatulek email b’link għall-formola ta’ feedback. Eżatt wara li tintbagħat l-email, id-dejta personali tiegħek titħassar minn CoManSys. Nibagħtulek email waħda biss biex niġbru l-feedback tiegħek dwar iż-żjara, l-avveniment, l-attività li pparteċipajt fiha u ftiehem li tagħti l-feedback tiegħek għaliha.

7. Għand min tmur id-data personali tiegħek?
L-aċċess għad-data personali tiegħek huwa pprovdut lill-persunal awtorizzat tal-Parlament Ewropew mill-Unità tal-Koordinazzjoni tas-Servizzi tal-Viżitaturi. 
 
8. Id-data personali tiegħek tiġi kondiviża ma' pajjiż terz jew ma' organizzazzjoni internazzjonali?
Id-data personali tiegħek ma tiġix kondiviża ma' servizzi bbażati f'pajjiżi terzi jew ma' organizzazzjonijiet internazzjonali.

9. Jintużaw xi proċessi awtomatizzati u/jew tfassil ta' profil (profiling) biex jittieħdu deċiżjonijiet li jistgħu jaffettwawk?
Ma jintużawx proċessi awtomatizzati u/jew profiling biex jittieħdu deċiżjonijiet li jistgħu jaffettwawk.

10. Xi drittijiet għandek?
Għandek id-dritt ta' aċċess għad-data personali tiegħek u għall-informazzjoni rilevanti dwar kif nużawha.
Għandek id-dritt li tirrettifika d-data personali tiegħek;
Taħt ċerti kundizzjonijiet, għandek id-dritt titlobna nħassru d-data personali tiegħek jew nillimitaw l-użu tagħha.
Għandek id-dritt għall-portabbiltà tad-data.
Għandek id-dritt li toġġezzjona li nipproċessaw id-data personali tiegħek għal raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni partikolari tiegħek meta trid. Nikkunsidraw it-talba tiegħek, nieħdu deċiżjoni u nikkomunikawhielek.
Għandek id-dritt li tirtira l-kunsens tiegħek fi kwalunkwe ħin, mingħajr ma taffettwa l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq il-kunsens qabel ma jiġi rtirat.
Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar l-ipproċessar tad-data personali tiegħek, jekk jogħġbok indirizzahom lill-kontrollur tad-data fuq vscu@europarl.europa.eu. Tista' tikkuntattja, fi kwalunkwe ħin, lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Parlament fuq data-protection@europarl.europa.eu.

Għandek id-dritt li  fi kwalunkwe ħin tagħmel rikors mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fuq edps@edps.europa.eu