Lai Eiropas Parlaments varētu ar jums sazināties, jums jābūt vecākam par 18 gadiem.
Es vēlos, lai Eiropas Parlaments turpinātu ar mani sazināties un sūtīt man informāciju un jaunumus par tā apmeklējuma programmu un pasākumiem.
Es vēlētos, lai Eiropas Parlaments ar mani sazinātos nolūkā lūgt īsu atsauksmi par manu apmeklējumu.

Lūdzam rūpīgi izlasīt zemāk pieejamo paziņojumu par privātumu.

Eiropas Parlaments apstrādā jūsu persondatus, lai jūs varētu uzturēt saziņu ar Eiropas Parlamentu un saņemt informāciju un jaunumus par tā apmeklējuma programmu un pasākumiem.

Jūsu persondati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (turpmāk “Regula”). 

Pamatojoties uz šīs Regulas 15. un 16. pantu, mēs sniedzam turpmāk minēto informāciju.

1. Kas apstrādā jūsu persondatus (kas ir datu pārzinis)?
Datu pārzinis ir Eiropas Parlamenta Komunikācijas ģenerāldirektorāts[1], un par apstrādi atbildīgā struktūra ir Apmeklētājiem paredzēto pakalpojumu koordinācijas nodaļa, ko pārstāv tās vadītājs.
Ar pārzini varat sazināties pa e-pastu vscu@europarl.europa.eu vai pa pastu: 

Visitors Services Coordination Unit
Directorate for Communication
European Parliament
Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles

Jūsu persondatus apstrādās tikai Komunikācijas ģenerāldirektorāts.

2. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes nolūks?
Jūsu persondatus apstrādā, lai: 
jūs varētu uzturēt saziņu ar Eiropas Parlamentu un saņemt jums nosūtītus personalizētus e-pastus jūsu izraudzītajā valodā ar informāciju un jaunumiem par Eiropas Parlamenta apmeklējuma programmu un pasākumiem; 
lai sazinātos ar jums, lai apkopotu jūsu atsauksmes par apmeklējumu vai pasākumu, kurā piedalījāties: mēs jums nosūtīsim tikai vienu turpmāku e-pasta vēstuli ar saiti uz mūsu atsauksmju veidlapu, lai apkopotu jūsu atsauksmes par pasākumu/aktivitāti, kurā piedalījāties, un/vai objektu, kuru apmeklējāt.

3. Kāds ir apstrādes juridiskais pamats?
Apstrādes likumība pamatojas uz Regulas 5. panta 1. punkta d) apakšpunktu, t. i., uz jūsu piekrišanu.
 
4. Kādi persondati tiek apstrādāti?
Lai sazinātos ar jums, tiks apstrādāti šādi persondati: vārds, e-pasta adrese, vēlamā valoda, valsts. 
Mūsu informatīvie izdevumi un e-pasta ziņojumi ir sagatavoti dažādās valodās un ir pielāgoti saņēmēja dzīvesvietas valstij. Tāpēc, lai mēs varētu jums nosūtīt personalizētus e-pastus, mums jāzina valoda, kādā runājat, un valsts, kurā dzīvojat.
Lai lūgtu atsauksmes, tiks apstrādāti šādi persondati: vārds, e-pasts, vēlamā valoda, valsts. 

5. Kā jūsu persondati tiks apstrādāti?
Jūsu dati tiks apstrādāti, izmantojot tiešsaistes veidlapu (programmā Verint), lai reģistrētu jūs mūsu datu bāzē un uzturētu saikni ar Eiropas Parlamentu saistībā ar informāciju un jaunumiem par tā apmeklētāju piedāvājumu, pasākumiem un aktivitātēm un/vai sniegtu atsauksmes par savu apmeklējumu, pasākumu vai aktivitāti, ko organizējis Eiropas Parlaments.
Pēc tam jūsu persondati tiks pārsūtīti un glabāti Apmeklētāju direktorāta datubāzē (CoManSys). Datu apstrāde saziņas nolūkā ir izklāstīta apstrādes darbību reģistrā (ID: 2146).

6. Cik ilgi jūsu persondati tiks glabāti?
Persondati netiks glabāti ilgāk kā nepieciešams nolūkos, kuriem šie dati tika vākti. 

Ja piekritīsiet uzturēt sakarus ar Eiropas Parlamentu, jūsu dati tiks glabāti “Verint” rīkā sešus mēnešus pēc pasākuma vai apmeklējuma, un pēc tam tie tiks dzēsti. Jūsu dati tiks glabāti CoManSys datubāzē. Pēc jūsu persondatu importēšanas CoManSys datubāzē, tie tiks glabāti līdz brīdim, kad atteiksieties no savu datu glabāšanas mūsu datubāzē. Lai dzēstu savus persondatus no datubāzes, noklikšķiniet uz saites “Atteikt abonēšanu”, kas parādās visu Eiropas Parlamenta nosūtīto paziņojumu beigās. Varat arī mums nosūtīt e-pastu uz adresi vscu@europarl.europa.eu, lai lūgtu atteikties no abonēšanas. 
Reizi piecos gados mēs jums nosūtīsim e-pastu, lai atgādinātu, ka joprojām apstrādājam jūsu persondatus. 
Ja nolemsiet atteikties no abonēšanas, šajā e-pastā atradīsiet saiti, lai to izdarītu. 
Jūsu personas dati tiks apstrādāti arī mūsu kontaktu pārvaldības sistēmā (CoManSys), lai nosūtītu jums e-pastu ar saiti uz atsauksmju veidlapu. Uzreiz pēc e-pasta nosūtīšanas jūsu personas dati tiks dzēsti no CoManSys. Mēs nosūtīsim jums tikai vienu e-pasta vēstuli, lai apkopotu jūsu atsauksmes par apmeklējumu, pasākumu, aktivitāti, kurā piedalījāties un par kuru piekritāt sniegt atsauksmes.

7. Kas ir jūsu persondatu saņēmēji?
Piekļuve jūsu persondatiem tiek nodrošināta Eiropas Parlamenta pilnvarotajiem darbiniekiem no Apmeklētājiem paredzēto pakalpojumu koordinācijas nodaļas. 
 
8. Vai jūsu persondati tiks kopīgoti ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām?
Jūsu persondatus nekopīgos ne ar dienestiem no trešām valstīm, ne starptautiskām organizācijām.

9. Vai tiek veikta automatizēta datu apstrāde un/vai profilēšana, lai pieņemtu lēmumus, kas var jūs ietekmēt?
Netiek veikta nekāda automātiska apstrāde vai profilēšana, lai pieņemtu lēmumus, kas var jūs ietekmēt.

10. Kādas ir jūsu tiesības?
Jums ir tiesības piekļūt saviem persondatiem un attiecīgajai informācijai par to, kā mēs tos izmantojam.
Jums ir tiesības labot savus persondatus.
Ievērojot konkrētus nosacījumus, jums ir tiesības prasīt, lai mēs dzēstu jūsu persondatus vai ierobežotu to izmantošanu.
Jums ir tiesības uz datu pārnesamību.
Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret jūsu persondatu apstrādi, pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar jūsu konkrēto situāciju. Mēs izskatīsim jūsu pieprasījumu, pieņemsim lēmumu un paziņosim to jums.
Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neskarot tādas apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu, kas sniegta pirms atsaukšanas.
Ja jums ir jautājumi par jūsu persondatu apstrādi, nosūtiet tos datu pārzinim pa e-pastu: vscu@europarl.europa.eu. Varat arī jebkurā laikā sazināties ar Eiropas Parlamenta datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu: data-protection@europarl.europa.eu.

Jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam pa e-pastu: edps@edps.europa.eu.