Et Euroopa Parlament saaks teiega ühendust võtta, peate olema vähemalt 18-aastane.
Soovin hoida Euroopa Parlamendiga ühendust, et saada teavet ning uudiseid külastusvõimaluste ja ürituste kohta.
Kas olete nõus Euroopa Parlamendile külastuse kohta tagasisidet andma?

Palun lugege hoolikalt järgmisi isikuandmete kaitse põhimõtteid.

Euroopa Parlament töötleb Teie isikuandmeid, et Teile oleks võimalik saata teavet ning uudiseid Euroopa Parlamendi külastusvõimaluste ja ürituste kohta.

Euroopa Parlament töötleb isikuandmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (edaspidi „määrus“). 

Esitame määruse artiklite 15 ja 16 alusel järgmise teabe.

1. Kes isikuandmeid töötleb (vastutav töötleja)?
Vastutav töötleja[1] on Euroopa Parlamendi kommunikatsiooni peadirektoraat ja vastutav üksus parlamendis on külastusteenuste koordineerimise üksus, mida esindab üksuse juhataja.
Vastutava töötlejaga saab ühendust võtta meilitsi aadressil vscu@europarl.europa.eu või posti teel: 

Visitors Services Coordination Unit
Directorate for Communication
European Parliament
Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles

Isikuandmeid töötleb ainult kommunikatsiooni peadirektoraat.

2. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?
Isikuandmeid töödeldakse selleks, et: 
hoida ühendust Euroopa Parlamendiga, et saada eelistatud keeles isikupärastatud e-kirju, mis sisaldavad teavet ja uudiseid Euroopa Parlamendi külastusvõimaluste ja ürituste kohta; 
võtta teiega ühendust, et koguda teie tagasisidet teie külastuse või ürituse kohta, milles te osalesite: me saadame teile ainult ühe järelmeetme, mis sisaldab linki meie tagasiside vormile, et koguda teie tagasisidet ürituse / tegevuse kohta, milles te osalesite ja/või külastatava rajatise kohta.

3. Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?
Töötlemise seaduslikkus põhineb määruse artikli 5 lõike 1 punktil d, st Teie nõusolekul.
 
4. Milliseid isikuandmeid töödeldakse?
Teiega ühenduse hoidmiseks töödeldakse järgmisi isikuandmeid: eesnimi, e-posti aadress, eelistatud keel, riik.
Meie uudis- ja e-kirjad tõlgitakse eri keeltesse ja kohandatakse saaja riigi järgi. Seega peame isikupärastatud e-kirjade saatmiseks teadma Teie keelt ja päritoluriiki.
Tagasiside küsimiseks töödeldakse järgmisi isikuandmeid: eesnimi, e-posti aadress, eelistatud keel, riik. 

5. Kuidas isikuandmeid töödeldakse?
Teie andmeid töödeldakse veebivormi (Verint) kaudu, et registreerida teid meie andmebaasis, et hoida ühendust Euroopa Parlamendiga seoses teabe ja uudistega selle külastuste, ürituste ja tegevuste kohta ja/või anda tagasisidet teie külastuse, ürituse või Euroopa Parlamendi korraldatud tegevuse kohta.
Isikuandmed kantakse säilitamiseks külastajate direktoraadi andmebaasi (CoManSys). Ühenduse hoidmiseks kasutatav töötlemistoiming on esitatud töötlemistoimingute registris (ID: 2146).

6. Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?
Neid säilitatakse ainult nii kaua, kui on vaja nende kogumise eesmärgi saavutamiseks. 

Kui olete nõus Euroopa Parlamendiga ühendust hoidma, säilitatakse Teie andmeid Verintis kuus kuud pärast üritust või külastust ning seejärel need kustutatakse. Teie andmeid säilitatakse andmebaasis CoManSys. Pärast isikuandmete kandmist andmebaasi CoManSys säilitatakse need seni, kuni Te ise otsustate need meie andmebaasist kustutada. Isikuandmete eemaldamiseks meie andmebaasist peate klõpsama lingil „loobu tellimusest“, mis kuvatakse kõigi Euroopa Parlamendi saadetud teadete lõpus. Tellimusest loobumiseks võite saata ka e-kirja aadressile vscu@europarl.europa.eu. 
Iga viie aasta järel saadame Teile e-kirja teel meeldetuletuse selle kohta, et töötleme Teie isikuandmeid endiselt. 
Kui otsustate tellimusest loobuda, klõpsake e-kirja lõpus olevale lingile. 
Teie isikuandmeid töödeldakse ka meie kontaktide haldamise süsteemi (CoManSys) kaudu, et saata teile e-kiri koos lingiga tagasiside vormile. Kohe pärast e-kirja saatmist kustutatakse teie isikuandmed CoManSysist. Me saadame teile ainult ühe e-kirja, et koguda teie tagasisidet külastuse, ürituse või tegevuse kohta, milles te osalesite ja mille kohta te nõustute tagasisidet andma.

7. Kes on isikuandmete saajad?
Teie isikuandmetele on juurdepääs Euroopa Parlamendi külastusteenuste koordineerimise üksuse volitatud töötajatel. 
 
8. Kas isikuandmeid jagatakse mõne ELi mittekuuluva riigi või rahvusvahelise organisatsiooniga?
Isikuandmeid ei jagata ühegi ELi mittekuuluva riigi teenistuste ega ka rahvusvaheliste organisatsioonidega.

9. Kas Teid mõjutada võivate otsuste tegemiseks kasutatakse automatiseeritud protsesse ja/või profiilianalüüsi?
Teid mõjutada võivate otsuste tegemiseks ei kasutata ei automatiseeritud protsesse ega profiilianalüüsi.

10. Millised on Teie õigused?
Teil on õigus tutvuda oma isikuandmete ja nende kasutamist käsitleva teabega.
Teil on õigus oma isikuandmed parandada.
Teatavatel tingimustel on Teil õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist või piirata nende kasutamist.
Teil on õigus andmete ülekandmisele.
Teil on õigus ükskõik millal esitada vastuväited isikuandmete töötlemisele konkreetse olukorraga seotud põhjustel. Vaatame Teie taotluse läbi, teeme selle kohta otsuse ja anname sellest Teile teada.
Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
Kui Teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, võite need esitada vastutavale töötlejale aadressil vscu@europarl.europa.eu. Samuti võite igal ajal võtta ühendust Euroopa Parlamendi andmekaitseametnikuga aadressil data-protection@europarl.europa.eu.

Teil on õigus igal ajal esitada oma isikuandmete töötlemise kohta kaebus ka Euroopa Andmekaitseinspektorile  edps@edps.europa.eu.