Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών για να επικοινωνήσετε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Θα ήθελα να μείνω σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να λαμβάνω πληροφορίες και νέα σχετικά με δραστηριότητες για τους επισκέπτες και εκδηλώσεις.
Δεν έχω αντίρρηση να επικοινωνήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα σύντομο σχόλιο σχετικά με την επίσκεψή μου.

Διαβάστε προσεκτικά την παρακάτω δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας δώσει τη δυνατότητα να μείνετε σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να λαμβάνετε πληροφορίες και νέα σχετικά με δραστηριότητες για τους επισκέπτες και εκδηλώσεις.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (στο εξής «ο κανονισμός»). 

Βάσει των άρθρων 15 και 16 του κανονισμού, παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων);
Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας [1] και η Μονάδα Συντονισμού των Υπηρεσιών Επισκεπτών αναλαμβάνει την ευθύνη της διενέργειας της επεξεργασίας, εκπροσωπούμενη από τον προϊστάμενό της.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση vscu@europarl.europa.eu ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: 

Visitors Services Coordination Unit
Directorate for Communication
European Parliament
Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles

Μόνο η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

2. Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία προκειμένου 
να παραμείνετε σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να σας στέλνουμε ηλεκτρονικά μηνύματα που απευθύνονται ειδικά σε σας, στη σωστή γλώσσα, με πληροφορίες και νέα σχετικά με δραστηριότητες για τους επισκέπτες και εκδηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο∙ 
να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συλλέξουμε τα σχόλιά σας σχετικά με την επίσκεψή σας ή μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχατε: θα σας στείλουμε μόνο ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον σύνδεσμο για τη φόρμα ανατροφοδότησης, προκειμένου να συλλέξουμε τα σχόλιά σας σχετικά με την εκδήλωση/τη δραστηριότητα στην οποία συμμετείχατε ή/και την εγκατάσταση που επισκεφτήκατε.

3. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία;
Η νομιμότητα της επεξεργασίας βασίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος στοιχείο δ) του κανονισμού, δηλαδή στη συγκατάθεσή σας.
 
4. Τι είδους προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία;
Για να μείνουμε σε επαφή μαζί σας: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα υποβληθούν σε επεξεργασία είναι τα εξής: όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, γλώσσα που προτιμάτε, χώρα. Τα ενημερωτικά μας δελτία και τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα μεταφράζονται σε διάφορες γλώσσες και είναι προσαρμοσμένα για τη χώρα του παραλήπτη.  Για να μπορούμε συνεπώς να σας στέλνουμε ηλεκτρονικά μηνύματα ειδικά για σας, πρέπει να γνωρίζουμε τη γλώσσα που μιλάτε, τη χώρα από την οποία προέρχεστε.
Για να μάθουμε τις παρατηρήσεις και τις εντυπώσεις σας: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα υποβληθούν σε επεξεργασία είναι τα εξής: όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, γλώσσα που προτιμάτε, χώρα. 

5. Πώς γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας;
Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέσω μιας ηλεκτρονικής φόρμας (στο Verint) προκειμένου να εγγραφείτε στη βάση δεδομένων μας για να διατηρούμε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με πληροφορίες και ειδήσεις για την προσφορά επισκέψεων, τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές του ή/και να δώσετε τα σχόλιά σας σχετικά με την επίσκεψή σας, μια εκδήλωση ή μια δραστηριότητα που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Στη συνέχεια, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν και θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων της Διεύθυνσης Επισκεπτών (CoManSys). Η δραστηριότητα επεξεργασίας για την διατήρηση της επαφής περιγράφεται στο Αρχείο της Δραστηριότητας Επεξεργασίας (ID: 2146).

6. Για πόσο χρονικό διάστημα θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα σας;
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. 

Αν συμφωνήσετε να παραμείνετε σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν στο εργαλείο Verint για έξι μήνες μετά την εκδήλωση ή την επίσκεψή σας και στη συνέχεια θα διαγραφούν. Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων CoManSys. Μόλις τα προσωπικά σας δεδομένα εισαχθούν στο CoManSys, θα αποθηκευτούν έως ότου ακυρώσετε την εγγραφή σας στη βάση δεδομένων μας. Για να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα από τη βάση δεδομένων μας, πρέπει να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο «Ακύρωση εγγραφής» που εμφανίζεται στο τέλος κάθε κοινοποίησης που σας αποστέλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση vscu@europarl.europa.eu για να ζητήσετε την ακύρωση της εγγραφής σας. 
Κάθε πέντε χρόνια θα σας στέλνουμε ηλεκτρονικό μήνυμα για να σας υπενθυμίζουμε ότι εξακολουθούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. 
Εάν αποφασίσετε να ακυρώσετε την εγγραφή σας, θα βρείτε σχετικό σύνδεσμο σε αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα. 
Εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας μόνο για να μοιραστείτε τις εντυπώσεις σας από την επίσκεψή σας: Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν επίσης σε επεξεργασία μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Επαφών (CoManSys), προκειμένου να σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σύνδεσμο προς τη φόρμα ανατροφοδότησης. Αμέσως μετά την αποστολή του email, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν από το CoManSys. Θα σας στείλουμε μόνο ένα email για να συλλέξουμε τα σχόλιά σας σχετικά με την επίσκεψη, την εκδήλωση, τη δραστηριότητα στην οποία συμμετείχατε και για την οποία συμφωνήσατε να δώσετε τα σχόλιά σας.

7.  Σε ποιους κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;
Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη Μονάδα Συντονισμού των Υπηρεσιών Επισκεπτών. 
 
8. Θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα σας σε χώρες εκτός ΕΕ ή σε διεθνείς οργανισμούς;
Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν σε κανένα φορέα χώρας εκτός ΕΕ ή διεθνή οργανισμό.

9.  Χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένες διαδικασίες και/ή καταρτίζονται προφίλ για να ληφθούν αποφάσεις που μπορούν να σας επηρεάσουν;
Δεν χρησιμοποιούνται κανενός είδους αυτοματοποιημένες διαδικασίες και/ή δεν καταρτίζονται προφίλ για τη λήψη αποφάσεων που μπορούν να σας επηρεάσουν.

10. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και στις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε.
Έχετε δικαίωμα να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της χρήσης τους.
Έχετε δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.
Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση, ανά πάσα στιγμή. Θα εξετάσουμε το αίτημά σας, θα λάβουμε απόφαση και θα σας την κοινοποιήσουμε.
Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στη διεύθυνση vscu@europarl.europa.eu. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διεύθυνση data-protection@europarl.europa.eu.

Έχετε δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση edps@edps.europa.eu