Aby Vás mohl Evropský parlament kontaktovat, musíte být starší 18 let.
Chtěl(a) bych zůstat s Evropským parlamentem v kontaktu a dostávat aktuální informace o nabídce pro návštěvníky a pořádaných akcích.
Evropský parlament mě může kontaktovat za účelem získání krátké zpětné vazby o mé návštěvě.

Přečtěte si pozorně následující prohlášení o ochraně soukromí.

Evropský parlament zpracovává vaše osobní údaje, abyste mohli zůstat s Evropským parlamentem v kontaktu a dostávat aktuální informace o jeho nabídce pro návštěvníky a pořádaných akcích.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (dále jen „nařízení“). 

Na základě článků 15 a 16 nařízení poskytujeme následující informace.

1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje (správce údajů)?
Správcem údajů [1] je generální ředitelství Evropského parlamentu pro komunikaci a subjektem odpovědným za zpracování je oddělení koordinace služeb pro návštěvníky, které zastupuje jeho vedoucí.
Správce údajů můžete kontaktovat e-mailem na adrese vscu@europarl.europa.eu nebo poštou na adrese: 

Visitors Services Coordination Unit
Directorate for Communication
European Parliament
Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles

Vaše osobní údaje bude zpracovávat pouze generální ředitelství pro komunikaci.

2. Za jakým účelem jsou vaše osobní údaje zpracovávány?
Vaše osobní údaje budou zpracovávány, abyste mohli: 
zůstat v kontaktu s Evropským parlamentem a dostávat od něho personalizované e-maily v patřičném jazyce s aktuálními informacemi o nabídce pro návštěvníky Evropského parlamentu a o pořádaných akcích. 
kontaktovat vás, abychom získali zpětnou vazbu o vaší návštěvě nebo události, které jste se zúčastnili: zašleme vám pouze jeden následný e-mail s odkazem na náš formulář zpětné vazby, abychom získali vaši zpětnou vazbu o události/aktivitě, které jste se zúčastnili, a/nebo o zařízení, které jste navštívili.

3. Jaký je právní základ pro zpracování údajů?
Zákonnost zpracování se zakládá na čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení, tj. na vašem souhlasu.
 
4. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
Abychom s vámi mohli být v kontaktu: Zpracovávají se následující osobní údaje: jméno, e-mail, preferovaný jazyk, země. 
Naše zpravodaje a e-maily jsou přeloženy do různých jazyků a jsou přizpůsobeny zemi příjemce. Pro účely zasílání personalizovaných e-mailů proto potřebujeme znát jazyk, kterým mluvíte, a zemi, z níž pocházíte.
Abychom vás mohli požádat o zpětnou vazbu: Zpracovávají se následující osobní údaje: jméno, e-mail, preferovaný jazyk, země. 

5. Jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovávány?
Vaše údaje budou zpracovány prostřednictvím online formuláře (v systému Verint), abyste se mohli zaregistrovat v naší databázi pro udržování kontaktu s Evropským parlamentem ohledně informací a novinek o jeho nabídce pro návštěvníky, akcích a aktivitách a/nebo poskytnout zpětnou vazbu ohledně vaší návštěvy, akce nebo aktivity organizované Evropským parlamentem.
Vaše osobní údaje budou poté zaneseny do databáze ředitelství pro návštěvníky (CoManSys) a v ní uloženy. Činnost zpracování týkající se možnosti zůstat v kontaktu je popsána v záznamu o činnosti zpracování (ID: 2146).

6. Jak dlouho budou vaše osobní údaje uchovávány?
Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k účelu, pro který byly shromážděny. 

Pokud uvedete, že chcete zůstat v kontaktu s Evropským parlamentem, budou vaše údaje uchovávány v nástroji Verint po dobu šesti měsíců od konání příslušné akce nebo návštěvy a poté budou vymazány. Vaše údaje budou uloženy do databáze CoManSys. Jakmile budou vaše osobní údaje importovány do databáze CoManSys, budou uloženy tak dlouho, dokud se z naší databáze neodhlásíte. Pro odstranění svých osobních údajů z naší databáze je třeba kliknout na odkaz „odhlášení“, který se zobrazuje vždy na konci veškeré komunikace, kterou vám Evropský parlament zasílá. Můžete nám rovněž zaslat e-mail s žádostí o odhlášení, a to na adresu vscu@europarl.europa.eu . 
Každých pět let vám zašleme e-mail, ve kterém vám připomeneme, že stále zpracováváme vaše osobní údaje. 
Pokud se budete chtít odhlásit, najdete v tomto e-mailu příslušný odkaz. 
Vaše osobní údaje budou rovněž zpracovány prostřednictvím našeho systému pro správu kontaktů (CoManSys), abychom vám mohli zaslat e-mail s odkazem na formulář pro zpětnou vazbu. Ihned po odeslání e-mailu budou vaše osobní údaje ze systému CoManSys vymazány. Pošleme vám pouze jeden e-mail, abychom získali vaši zpětnou vazbu o návštěvě, akci, aktivitě, které jste se zúčastnili a u které jste souhlasili s poskytnutím zpětné vazby.

7. Kdo jsou příjemci vašich osobních údajů?
Přístup k vašim osobním údajům je poskytován oprávněným zaměstnancům Evropského parlamentu z oddělení koordinace služeb pro návštěvníky. 
 
8. Budou vaše osobní údaje sdíleny s nějakou zemí, která není členem EU, nebo s mezinárodní organizací?
Vaše osobní údaje nebudou sdíleny s žádnými subjekty usazenými v zemích, jež nejsou členem EU, ani s žádnými mezinárodními organizacemi.

9. Jsou pro přijímání rozhodnutí, která na vás mohou mít dopad, používány automatizované procesy a/nebo profilování?
Ne, k přijímání rozhodnutí, která by na vás mohla mít dopad, se nepoužívají žádné automatizované procesy ani profilování.

10. Jakými právy disponujete?
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a k příslušným informacím o tom, jak je používáme.
Máte právo na opravu svých osobních údajů.
Za určitých podmínek máte právo požádat o vymazání svých osobních údajů nebo omezit jejich využívání.
Máte právo na přenositelnost údajů.
Máte právo kdykoli vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací. Vaši žádost posoudíme, přijmeme rozhodnutí a toto rozhodnutí vám sdělíme.
Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.
Jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů můžete zaslat správci údajů na adresu vscu@europarl.europa.eu. Můžete se rovněž kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů Evropského parlamentu na adrese data-protection@europarl.europa.eu.

Máte právo se kdykoli obrátit na evropského inspektora ochrany údajů edps@edps.europa.eu