Трябва да сте на възраст над 18 години, за да може Европейският парламент да се свърже с Вас.
Бих искал(а) да поддържам връзка с Европейския парламент, за да получавам информация и новини за предлаганите от него посещения и събития.
Бих искал(а) Европейският парламент да се свърже с мен, за да мога да споделя кратки впечатления от посещението си.

Моля, прочетете внимателно декларацията за поверителност по-долу.

Европейският парламент обработва Вашите лични данни, за да може да поддържате връзка с Европейския парламент с цел получаване на информация и новини за предлаганите от него посещения и събития.

Обработваме Вашите лични данни въз основа на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (наричан по-долу „Регламентът“). 

Информацията по-долу се основава на членове 15 и 16 от Регламента.

1. Кой обработва Вашите лични данни (администратор на лични данни)?
Генералната дирекция за комуникация на Европейския парламент действа в качеството на администратор [1], а структурата, която отговаря за обработването, е Отделът за координиране на услугите за посетители, представляван от неговия началник-отдел.
Може да се свържете с администратора на лични данни чрез електронно писмо на адрес vscu@europarl.europa.eu или по пощата на адрес: 

Visitors Services Coordination Unit
Directorate for Communication
European Parliament
Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles

Единствено Генералната дирекция за комуникация ще обработва Вашите лични данни.

2. С каква цел се обработват Вашите лични данни?
Вашите лични данни ще бъдат обработени с цел: 
Европейският парламент да поддържа връзка с Вас, за да Ви изпраща персонализирани електронни писма на правилния език с информация и новини относно предлаганите от него посещения и събития; 
да се свържем с вас, за да съберем обратна информация за вашето посещение или събитие, в което сте участвали: ще ви изпратим само един последващ имейл с връзка към нашия формуляр за обратна информация, за да съберем вашата обратна информация за събитието/дейността, в която сте участвали, и/или обекта, който сте посетили.

3. Какво е правното основание за обработването на лични данни?
Законосъобразността на обработването се основава на член 5, параграф 1, буква г) от Регламента, т.е. на Вашето съгласие.
 
4. Какви лични данни се обработват?
С цел поддържане на връзка с Вас: Следните лични данни ще бъдат обработени: собствено име, електронен адрес, предпочитан език, държава.
Нашите информационни бюлетини и имейли се превеждат на различни езици и се адаптират към държавата на получателя. Съответно за да можем да Ви изпращаме персонализирани електронни писма, трябва да знаем от коя държава сте и на кой език говорите.
С цел да споделите своите впечатления: Следните лични данни ще бъдат обработени: собствено име, електронен адрес, предпочитан език, държава. 

5. По какъв начин ще се обработват Вашите лични данни?
Вашите данни ще бъдат обработени чрез онлайн формуляр (във Verint), за да ви регистрираме в нашата база данни за поддържане на връзка с Европейския парламент по отношение на информация и новини за неговите предложения за посещения, събития и дейности и/или да дадете обратна връзка за вашето посещение, събитие или дейност, организирани от Европейския парламент.
След това Вашите лични данни ще бъдат прехвърлени и съхранявани в базата данни на Дирекцията за посетителите (CoManSys). Дейността по обработване на данни с оглед на поддържането на връзка е описана в регистъра на дейностите по обработване (ID: 2146).

6. Колко време ще се съхраняват Вашите лични данни?
Личните данни ще се съхраняват не по-дълго от необходимото за целта, за която са събрани. 

Когато се съгласите да поддържате връзка с Европейския парламент, Вашите данни ще бъдат съхранявани в инструмента Verint в продължение на шест месеца след събитието, в което сте участвали, или след посещението Ви и след това ще бъдат изтрити. Вашите данни ще бъдат съхранявани в базата данни CoManSys. След като личните Ви данни бъдат въведени в CoManSys, те ще бъдат съхранявани, докато не отмените абонамента си за нашата база данни. За да премахнете личните си данни от нашата база данни, трябва да кликнете върху линка „Прекратяване на абонамента“, която фигурира в края на всяко съобщение, изпратено до Вас от Европейския парламент. Можете също така да ни изпратите електронно писмо на адрес vscu@europarl.europa.eu, за да поискате прекратяване на абонамента. 
На всеки пет години ще Ви изпращаме електронно писмо, за да Ви напомним, че все още обработваме Вашите лични данни. 
Ако решите да прекратите абонамента си, в настоящото електронно писмо ще намерите линк, чрез който можете да направите това. 
Вашите лични данни ще бъдат обработени и чрез нашата система за управление на контакти (CoManSys), за да ви изпратим имейл с връзка към формуляра за обратна връзка. Веднага след изпращането на имейла Вашите лични данни ще бъдат изтрити от CoManSys. Ще ви изпратим само един имейл, за да съберем обратната ви връзка за посещението, събитието, дейността, в които сте участвали и сте се съгласили да дадете обратна връзка.

7. Кой получава Вашите лични данни?
Достъп до Вашите лични данни се предоставя на упълномощените служители на Европейския парламент от Отдела за координиране на услугите за посетители. 
 
8. Вашите лични данни ще бъдат ли споделяни с държава, която не е членка на ЕС, или с международна организация?
Личните Ви данни няма да бъдат споделяни нито със служби, намиращи се в държави извън ЕС, нито с международни организации.

9. Използват ли се автоматизирани процеси и/или профилиране за вземане на решения, които биха могли да Ви засегнат?
Няма да бъдат използвани автоматизирани процеси и/или профилиране, за да бъдат вземани решения, които биха могли да Ви засегнат.

10. Какви права имате?
Имате право на достъп до Вашите лични данни и до съответната информация относно начина, по който ги използваме.
Имате право на коригиране на личните си данни.
При определени условия имате право да поискате заличаване на личните Ви данни или ограничаване на тяхното използване.
Имате право на преносимост на данните.
Имате право по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на основания, свързани с Вашето конкретно положение. Ще разгледаме Вашето искане, ще вземем решение и ще Ви го съобщим.
Имате право на оттегляне на съгласието си по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработката на данните, основаваща се на съгласие преди неговото оттегляне.
Ако имате запитвания относно обработването на Вашите лични данни, моля да ги отправяте към администратора на лични данни на адрес vscu@europarl.europa.eu. Можете също така по всяко време да се обърнете към длъжностното лице по защита на данните на Европейския парламент на адрес data-protection@europarl.europa.eu.

Имате правото по всяко време да се обърнете към Европейския надзорен орган по защита на данните на адрес edps@edps.europa.eu